Kā pielietot Sanhosē pantus

Sanhosē panti tika radīti nolūkā palīdzēt valdībām un pilsoniskajai sabiedrībai veicināt cilvēktiesību aizsardzību, pareizi izprotot veidu, kā nedzimuša bērna tiesības tiek aizsargātas starptautiskajās tiesībās. Šie panti būtu jāpielieto, lai atspēkotu aplamus apgalvojumus, piemēram, maldīgo tēzi par to, ka tiesības uz abortu esot cilvēktiesības.

 

LIKUMDEVĒJIEM UN VALDĪBU AMATPERSONĀM būtu jāizmanto Sanhosē panti, lai palīdzētu novirzīt starptautisko palīdzību mātes un bērna veselības aizsardzības programmām, kas nodrošina gan mātei, gan bērnam veselīgu gŗūtniecības norisi, un lai pamatotu finansējuma atteikumu tādām programmām, kas pārkāpj bērna tiesības uz dzīvību no ieņemšanas brīža.

 

LIKUMDEVĒJIEM UN VALDĪBU AMATPERSONĀM būtu jāizmanto Sanhosē panti kā atskaites punkts, lai nodrošinātu, ka nacionālie likumi un politika aizsargā cilvēka tiesības uz dzīvību no ieņemšanas brīža, un lai atvairītu spiedienu nolūkā panākt abortus atļaujošu vai dekriminalizējošu likumu pieņemšanu. Tas ir panākams saistošu un nesaistošu rezolūciju pieņemšanas ceļā.

 

VALDĪBĀM būtu jāizmanto Sanhosē panti, lai pieprasītu atbildību no ANO amatpersonām, kuŗas izsaka aplamus apgalvojumus vai izdara spiedienu uz attiecīgo valdību nolūkā panākt likumu liberalizēšanu abortu jomā, vai arī no starptautiskās palīdzības aģentūrām, kad tās pakļauj palīdzības sniegšanu attiecīgajai valstij nosacījumam, ka tajā tiks atļauti aborti.

 

TIESNEŠIEM būtu jāizmanto Sanhosē panti, lai aizstāvētu savas valsts likumus un praksi, kas aizsargā cilvēka tiesības uz dzīvību no ieņemšanas brīža, un lai iztulkotu starptautisko tiesību uzliktās saistības tā, lai šīs tiesības tiktu garantētas. Tiesnešiem būtu jāpielieto Sanhosē panti, lai noraidītu prasības pieteikumus, kas atsaucas uz ANO cilvēktiesību līgumiem, un ANO cilvēktiesību ekspertu komentārus, saskaņā ar kuŗiem tiesības uz abortu esot cilvēktiesības. Tiesnešiem būtu jāizmanto Sanhosē panti, lai nodrošinātu nedzimuša bērna cilvēktiesību aizsardzību.

 

JURISTIEM būtu jāpielieto Sanhosē panti, lai efektīvi atsauktos uz cilvēktiesību normām, kas garantē tiesības uz dzīvību, un lai parādītu, ka tās ietveŗ sevī valsts pienākumu aizsargāt nedzimušu bērnu no aborta.

 

TIESĪBU PROFESORIEM UN STUDENTIEM būtu jāatsaucas uz Sanhosē pantiem juridisko žurnālu rakstos, ekspertu komitejās un mācību auditorijās.

 

AKTĪVISTIEM būtu jāizmanto Sanhosē panti, lai izglītotu sabiedrību, izglītības darbiniekus un sabiedriskās saziņas līdzekļus par to, ka nepastāv nekāda starptautiski tiesiska saistība nodrošināt pieeju abortam uz jebkādiem pamatiem, ieskaitot (bet ne tikai) veselību, privāto dzīvi, seksuālo pašnoteikšanos vai diskriminācijas aizliegumu.

 

STUDENTIEM būtu jāpielieto Sanhosē panti kā pamudinājums labāk izprast to faktu, ka visiem cilvēkiem, kā jau cilvēku saimes locekļiem, ir tiesības uz sev piemītošās pašcieņas atzīšanu un savu neatņemamo cilvēka tiesību aizsardzību, un lai apstrīdētu aplamos apgalvojumus, kas noliedz šo fundamentālo pašcieņu.