Kādēļ ir nepieciešami Sanhosē panti?

 

Mūsdienās visā pasaulē var dzirdēt apgalvojumu, ka pastāvot jaunas starptautiskas tiesības uz abortu.

 

Šo apgalvojumu sadzird cilvēki, kuŗiem ir vara grozīt likumus par abortiem: parlamentārieši, juristi, tiesneši un citi.

 

Šis apgalvojums nāk no ietekmīgiem un uzticību izraisošiem cilvēkiem: ANO darbiniekiem, cilvēktiesību juristiem, tiesnešiem un citiem.

 

Viņu apgalvojums ir aplams. Neviens no ANO līgumiem nepadara abortu par starptautiski atzītām cilvēktiesībām.

 

Un tomēr šis apgalvojums pamazām nostiprinās visā pasaulē. Kolumbijas Augstākā tiesa ir grozījusi savas valsts likumus abortu jomā, pamatojoties uz šo aplamo apgalvojumu. Daudzi citi gatavojas sekot šim piemēram.

 

Sanhosē pantu mērķis ir sniegt ekspertu liecību par to, ka šādas tiesības nepastāv. Sanhosē pantus sagatavoja grupa, kas sastāvēja no trīsdesmit viena eksperta starptautisko tiesību, starptautisko attiecību, starptautisko organizāciju, sabiedrības veselības, zinātnes, medicīnas un pārvaldes lietu jomā. Parakstītāju starpā ir tiesību profesori, filozofi, parlamentārieši, vēstnieki, cilvēktiesību juristi un delegāti ANO Ģenerālasamblejā.

 

Sanhosē pantu mērķis ir arī parādīt, ka nedzimis bērns jau tiek aizsargāts ar starptautiskajiem līgumiem cilvēktiesību jomā, un ka valdībām ir jāsāk aizsargāt nedzimušie bērni, izmantojot starptautiskās tiesības.

 

Mēs ceram, ka eksperti visā pasaulē noliks Sanhosē pantu izdruku uz saviem rakstāmgaldiem, lai nākamreiz, dzirdot iepriekšminēto aplamo apgalvojumu, varētu likt tam pretī šo ekspertu atzinumu.

 

Mēs arī ceram, ka atsauces uz Sanhosē pantiem parādīsies tiesībzinātnieku rakstos, parlamentu rezolūcijās un ANO Ģenerālasamblejas debatēs.

 

Visbeidzot, mēs ļoti kvēli ceram, ka valdības beidzot sāks izmantot savas tiesības un pamatoties uz pastāvošajām starptautiskajām tiesībām, lai aizsargātu nedzimušus bērnus no aborta.

 

Tie, kuŗi melīgi apgalvo, ka pastāvot jaunas starptautiskas tiesības uz abortu, ir pārāk ilgi turējuši mikrofonu savās rokās.

 

Sanhosē panti atņem viņiem šo mikrofonu.