Hoe de Artikelen gebruiken

 

De Artikelen van San José werden gecreëerd om de regeringen en de burgermaatschappij te helpen om de mensenrechten te bevorderen dankzij een juist inzicht in de manier waarop de rechten van het ongeboren kind in het internationale recht worden beschermd. De artikelen zouden als antwoord moeten dienen op valse beweringen zoals de verkeerde bewering als zou abortus een mensenrecht zijn.

 

De WETGEVERS en de AMBTENAREN zouden van de Artikelen van San José gebruik moeten maken om ervoor te zorgen dat de internationale hulp gekanaliseerd wordt naar programma’s voor gezondheidszorg voor moeder en kind, die een gezonde ontwikkeling van de zwangerschap voor moeder en kind waarborgen, en om een weigering van fondsen aan programma’s te rechtvaardigen die het recht op leven van het kind vanaf zijn conceptie schenden.

 

De WETGEVERS en de AMBTENAREN zouden de Artikelen van San José als verwijzingspunt moeten gebruiken om te waarborgen dat de nationale wetten en de beleidsmaatregelen het recht op leven vanaf de conceptie beschermen en om de druk voor de goedkeuring van wetten te verwerpen die abortus legaliseren of depenaliseren. Dat kan gebeuren door middel van uitvoerbare en niet uitvoerbare resoluties.

 

De REGERINGEN zouden de Artikelen van San José moeten gebruiken om de personeelsleden van de Verenigde Naties ter verantwoording te roepen als ze valse beweringen afleggen of druk op regeringen uitoefenen om de wetgeving op de abortus te liberaliseren, of de internationale hulpagentschappen die de hulp aan deze landen koppelen aan de voorwaarde om abortus te aanvaarden.

 

De RECHTERS zouden de Artikelen van San José moeten gebruiken om de nationale wetgevingen en de beleidsmaatregelen te beschermen die het recht op leven vanaf de conceptie beschermen, en de internationale juridische verplichtingen interpreteren om dit recht te beschermen. De rechters zouden van de Artikelen van San José gebruik moeten maken om op de processen die mensenrechtenverdragen aanvoeren of commentaren van deskundigen in mensenrechten in de Verenigde Naties te beantwoorden, die beweren dat abortus deel uitmaakt van de mensenrechten. De rechters zouden de Artikelen van San José moeten gebruiken om de rechten van het ongeboren kind naar voren te brengen.

 

De RECHTSGELEERDEN zouden van de Artikelen van San José gebruik moeten maken om beschikkingen aan te voeren betreffende de mensenrechten die garanderen, dat het recht op leven deel uitmaakt van de verantwoordelijkheid van de Staat om het ongeboren kind te beschermen tegen abortus.

 

De DOCENTEN RECHT en de STUDENTEN zouden de Artikelen van San José in de artikelen van juridische tijdschriften, de rechtscomités moeten aanhalen, en in tijdens colleges.

 

De ACTIVISTEN zouden de Artikelen van San José moeten gebruiken om de publieke opinie, de leraren, de politieke verantwoordelijken en de media mee te delen dat er geen enkele internationale wettelijke verplichting bestaat om een toegang tot abortus te waarborgen omwille van enige reden, met inbegrip van gezondheid, intimiteit of seksuele autonomie, of non-discriminatie.

 

De STUDENTEN zouden van de Artikelen van San José zoals van een springplank gebruik moeten maken om een betere kennis te verkrijgen door het feit dat alle menselijke wezens, als leden van de menselijke familie, recht op de erkenning van hun inherente menselijke waardigheid, op de bescherming van hun onvervreemdbare rechten als menselijke wezen hebben, en om de valse beweringen te betwisten die hun deze inherente waardigheid ontkennen.